Thầy và chuyến đ̣ xưa

                  Nghề lái đ̣

                 Thơ viết ở biển

                Biển -       Xuân Diệu

                Con chỉ là thứ hai - Xuân Quỳnh

                Về ngôi trường mới