Thơ viết ở biển

Anh xa em
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Biển vẫn cậy ḿnh dài rộng thế
Vắng cánh buồm một chút
đă cô đơn
Gió không phải là roi mà vách núi phải ṃn
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
Sóng chẳng đi đến đâu
nếu không đưa em đến
Dù sóng đă làm anh
Nghiêng ngả
V́ em

HỮU THỈNH
(Trích tập thơ "Từ chiến hào tới thành phố"- NXB Văn học)