Quy định Nội dung chi và định mức chi cho hoạt động quản lư dạy thêm học thêm

            Biên chế năm học

            Hội đồng giám khảo hội giảng Tiểu học năm học 2009-2010

           Kế hoạch hội thi giáo viên giỏi tiểu học cấp thành phố năm học 2009-2010

           Về kế hoạch thời gian năm học 2009-2010

            Kế hoạch năm học của Pḥng Giáo dục

            Chế độ trả thêm giờ

            - V/v thực hiện đồng phục, các khoản đoán góp, buôn bán trong nhà trường