Hội nghị khối Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị Xă , Thành phố

            Ngày 22/8/2013 tại văn pḥng Công đoàn Giáo dục Nha Trang đă tiến hành họp tổng kết khối Công đoàn Giáo dục Huyện, Thị xă, Thành phố. Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Ḥa- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Ḥa, đ/c Trương Minh Hà- Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Khánh Ḥa, đ/c Trần Nguyên Lập- Trưởng pḥng Giáo dục & Đào tạo thành phố Nha Trang và 8 chủ tịch Công đoàn Giáo dục các Huyện, Thị xă, Thành phố thuộc tỉnh Khánh Ḥa.

     LĂNH ĐẠO CÔNG ĐOÀN QUA CÁC THỜI KỲ

     Vai tṛ và quyền của công đoàn:

     DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH QUA CÁC THỜI KỲ

      DANH SÁCH CHỦ TỊCH CĐCS NHIỆM KỲ 2007-2010

      Danh sách Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2014 - 2017