Tiền v vợ

Cn tiền... vợ ni lu lo,
Hết tiền th... vợ ht, "ho" suốt ngy!
Cn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như ni quản voi!
Cn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ ro như ci hỏa xa!
Cn tiền th... vợ hiền ha,
Hết tiền... vợ dữ như l chằn tinh!
Cn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh khng đường!
Cn tiền... tnh thương... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!