Thứ Năm, 02/04/2020 09:54

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 109 NĂM NGÀY QUỐC TẾT PHỤ NỮ (8/3/1910-8/3/2019) - 109 NĂM KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG

Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ở Khánh Hoà
Nghị quyết số 23 -NQ/TW, ngày 16/6/2008 của Bộ Chính trị “về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới” đã khẳng định: “Văn học, nghệ thuật là lĩnh vực rất quan trọng, đặc biệt tinh tế của văn hóa; là nhu cầu thiết yếu, thể hiện khát vọng chân, thiện, mỹ của con người; là một trong những động lực to lớn trực tiếp góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội và sự phát triển toàn diện của con người Việt Nam...”.
Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập
Nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công theo hướng tăng cường phân cấp và tăng tính tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), Đảng đã có chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo việc đổi mới hoạt động của các đơn vị SNCL
Khánh Hòa: Phấn đấu đến năm 2020 sẽ thu hút được 3,5 triêu lượt khách quốc tế
Đó là một trong những chỉ tiêu đề ra trong Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 14 ngày 24/7/2017 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về thực hiện Nghị quyết 08 ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 480 ngày 09/02/2018.
Một số điểm mới của Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3022-CV/BTGTW về việc tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Một số điểm mới của Nghị quyết số 12-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Công văn số 3022-CV/BTGTW về việc tuyên truyền một số điểm mới của Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Chính phủ
Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Liên kết banner
   
Liên kết web
Lượt Truy Cập
Số lượt truy cập : 272787
Số người trực tuyến
Hiện có: 3   Khách